වෘත්තීන්

වෘත්තීන්

වෘත්තීන්

Eu velit cupidatat excepteur nulla incididunt est. Irure nisi duis proident excepteur dolor sit fugiat deserunt. Deserunt anim Lorem Lorem sint minim cupidatat nisi eiusmod pariatur anim cupidatat ea enim consequat.
Aliqua fugiat eiusmod voluptate laboris magna. Dolore tempor duis magna tempor excepteur pariatur et. Excepteur exercitation aute consequat sint consequat ipsum adipisicing dolor aute. Adipisicing qui officia do nulla consequat nulla qui cillum.

අපි තරුණ දක්ෂතා සොයන්නේ:
 • Great communication and interpersonal skills.
 • Great communication and interpersonal skills.
 • If your answer is YES to all the above – YOU are what we are looking for!
In addition to an attractive compensation package, we offers you with:
 • A unique and fun work culture and environment- we work hard and play hard!
 • A flexible vacation/leave plan where you can decide when to take leave.
 • Health Insurance for you and your family and Life Insurance for you.

Available Vacancies

Trainee Branch Manager (Islandwide)

| Close Date : මැයි 5, 2021 12:00 පෙ.ව.

Minimum Requirements

 • G.C.E. Ordinary Level
 • Age Below 25
 • Valid Driving License with Bike
 • Candidates within 20Km’s radius from the branch will be preferred

  Skills & Competencies

 • Communication Skills
 • Interpersonal Skills
 • Result oriented with positive attitude

  Send your CV to careers@sgic.lk indicating your preferred branch and the position in the subject line